St Lukas Kunsthumaniora Brussel                                                       Atelier Ontwerp 3° graad 2° jaar Architecturale en Binnenhuiskunst   

 

GeIntegreerde proef voor ABK 2006-07

 

1. Algemene stellingen :

 

a. Geēntegreerde proef (GIP) = reeks van opdrachten en lessen die vakoverschrijdend werken inhouden, dwz dat verschillende atelier- en algemene vakken (al dan niet) rond gemeenschappelijke opdrachten of onderwerpen werken.

 

b. Procesmatig werken = opbouwen van het GIP-werk in duidelijke stappen mét evaluaties per opdrachtdeel. Elk onderdeel zal een quotatie en een werkingsgesprek inhouden.

 

c. Tijdens deze periode wordt specifiek gewerkt rond de volgende thema :

 

-       Onderzoek : inhoudelijk en ontwerpmatig

-       Ontwerpen van ruimtelijke structuren met een beperkt programma

-       Realisatie van één ontwerp (studie van ontwerp t.e.m. uitvoering)

-       Presentatie van de verschillende delen én van het geheel.

 

d. Lokatie : gezien de unieke ligging van de school zal het werkterrein de ons omringende stad Brussel zijn. Aanbod van culturele en historische elementen te over.

 

e. Timing en evaluatie :      - de GIP beslaat twee volledige schooltrimesters

- De kalender in bijlage toont de evaluatieperioden en wordt aangevuld tijdens de schooldagen

- Tussenevaluaties worden gemaakt door de atelierbegeleiders

- Eén (externe) voorjury is voorzien (Paasperiode)

 

 

 

2. GIP opdrachten : inleiding

 

Met een kleine toelichting worden hier de 4 opdrachten ingeleid.

Per groepje van drie leerlingen wordt één bepaalde site als werkterrein gekozen

 

 

AppleMark
AppleMark
AppleMark

 

zone 01 : zone 02 : zone 03 :

“Cité Emile Hellemans” 1912 “Le Logis Floréal” 1921 “Model 58” 1955

 

AppleMark

 

zone 04 : “Le cité Moderne” v.a. 1922

 

 

Opdracht 01a : Onderzoek én voorstelling van een woonwijk te Brussel.

01b : Onderzoek naar het leven binnen deze wijk.

01c : Onderzoek, analyse en presentatie van een specifieke woonéénheid                  binnen deze woonwijk.

                       

Opdracht 02 : ontwerp van een buitenmeubel in relatie tot een bepaalde lokatie

 

Opdracht 03 : studie, ontwerp en realisatie van een object

 

Opdracht 04 : Ruimtelijke en bouwconstructieve analyse van een bestaande woning.

 

3. Specifieke stellingen : dagelijkse werking en beoordelingen

 

a. Alle gebruikte documenten maken deel uit van de GIP opdracht en worden voorgelegd aan de jury’s. Enkel zodoende kan een werkproces gelezen worden.

 

b. GIP-agenda : een A4 agenda (schrift), in te delen met één dubbele A4 per week.

 

Op de linker pagina bevat deze een planning met data en verwijzingen naar alle opdrachten.

Hierin worden alle planningen opgenomen voor korte- en langetermijn werken. Voorzie voldoende plaats voor aanpassingen.

 

Op de rechter pagina worden alle werkzaamheden besproken door de leerling en de begeleiding, voor, tijdens en na de dagelijkse besprekingen.

 

Deze agenda wordt bij elk contact voorgelegd en door alle partijen gehandtekend. Ook dit dient als dagelijkse hulp én ter duiding van het werkproces. Deze agenda maakt ondubbelzinnig deel uit van de totale GIP en van de doorlopende (dagelijkse) beoordeling van de GIP.

Dit document is dus bij elk gesprek aanwezig !!

 

c. Mentorschap : elke leerling kiest uit de atelierbegeleiders één vaste begeleider (mentor) waarmee elke week minstens één contactmoment georganiseerd wordt; de leerling neemt zelf het initiatief tot deze momenten. De groep dient evenredig verdeeld te zijn over de begeleides (dus elke begeleider 4 leerlingen).

 

Voor de gewone begeleiding per opdracht kunnen en moeten de leerlingen bij alle atelier-begeleiders hun werk voorleggen ter bespreking. Ook hier geldt minimaal één keer per week ! Dit is verplicht en wordt opgenomen in de GIP-agenda.

 

d. Werkdocumenten : schetsen, documentatie, infoteksten, fotocopies, proefteksten, ... worden in 4 duidelijke mapjes bijgehouden en gedateerd, één per opdracht. Op elke map staat duidelijk de nummer van de opdracht. Deze mapjes worden integraal aan de jury’s voorgelegd !

 

Alle tekstdocumenten worden (uit eigen beweging) voorgelegd aan de taalleerkrachten ter nalezing en aan de atelierbegeleiders voor de inhoudelijke bespreking.

 

e. Dagelijkse werking :

 

- Zonder voorbereiding kan hier geen zinvol werk meer gebeuren : werkschema !!

- De leerling heeft een werkschema opgemaakt met een duidelijke en zinvolle agenda op korte termijn hoe en waar hij / zij de atelierdag zal gebruiken.

- Elke atelierdag legt de leerling het gemaakte werk voor aan de atlierbegeleiders teneinde dit te bespreken. Er is een duidelijke planning en voorbereiding voorzien !

- De leerlingen begeven zich nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie buiten de school om onderzoek of studie te doen. Afspraken kunnen gemaakt worden buiten de schooluren, of specifiek in samenspraak met de begeleiders en directie.

 

 

4. GIP opdrachten 2006 - 2007

 

Opdracht 01 : onderzoek

 

Lokatie :                     Hoofdstedelijk gewest Brussel, 4 specifieke lokaties

Groepsverdeling :    4 groepen van 3 personen

 

Lokaties :       ZONE 01       Tuinwijk “Le logis Floréal” van Louis Van Der Swaelmen, Egge-

                                                Ricx, Franćois, Moenaert en Verwilgen 1921-1927

                        ZONE 02       “Modelwijk 58” te Jette van oa Renaat Braem

                        ZONE 03       Woonwijk “Cité Hellemans” van oa F Brunfaut 1912-1917

ZONE 04       Woonwijk “Cité Moderne” van Victor Bourgois en Louis Van Der Swaelmen 1922-1924 en 1955

                                   

 

Opdracht 1a : in groepjes

 

1.Onderzoek :groepsopdracht : bespreek grondig je gekozen wijk : naast andere komen

de volgende thema hierbij zeker aan bod :

 

- Geografische en historische situering : waar, wanneer en wie ?

- Stedebouwkundig basisconcept : maatschappelijke visie, doelgroep, tijdsgeest, ...

- Planmateriaal ivm straten, inplantingen, organisatie, nodige technieken, ...

- Aanwezige architectuur : bouwstijl, vormgeving, organisatie en materialisatie, verschil-

lende woontypes, varianten, ....

 

Wat heb je hiervoor zeker nodig :

           

Boeken rond de stedebouwkundige ontwikkeling van Brussel (Bib, archieven ...)

Planmateriaal : kaarten of plannen op schaal van de hele wijk, deelkaarten van specifieke zone’s, evt kadasterplan, stafkaart, ...

Let op : schaal klein genoeg ifv de leesbaarheid en bruikbaarheid.

Fotoreeks : als getuigenis van de bezoeken, duidend beeldmateriaal.

 

2. Presentatie :         - op panelen : foto’s, plannen, tekeningen (per groep)

                                    - in bundel : onderzoek in tekst- en beeldvorm (per groep)

                                   

Opdracht 1b : in groepjes

 

1.Onderzoek :groepsopdracht : bespreek aan de hand van plaatsbezoeken en interviews

het dagelijkse leven in deze woonwijk.

Onderzoek kritisch of het gekozen woonmodel ook dagdagelijks aan haar doelstellingen voldoet.

 

Elke groep doet verslag van minimum drie interviews van inwoners of gebruikers van de gekozen woonwijk (voorbereiding, afspraken, verslag van het interview, foto’s, naver-werking, ... ).

 

2. Presentatie :         - op panelen : foto’s, plannen, tekeningen (per groep)

                                    - in bundel : onderzoek in tekst- en beeldvorm (per groep)

                                   

Opdracht 1c: individueel 

 

1. onderzoek : individuele opdracht : onderzoek van een bepaald type woning of apparte-

ment binnen de gekozen wijk.

 

inhoud :         - lokalisatie van het onderwerp : op een plan binnen je zone mét aanduiding van de ligging en oa camerastandpunten.

- presentatie van het onderwerp : foto’s, plannen, tekeningen,

- inhoudelijk onderzoek : basisconcept van de woning, werking, ...

- bouwkundig onderzoek : materialisatie

          

                        - gebruikers onderzoek :    - interview gebruikers (afspraken, verslag, foto’s)

                                                                        - Coherent tekstverslag

                                   

2.Presentatie (cfr supra) :   - bundel (vrije keuze)

                                                - panelen met plannen, fotoreeksen.

 

Werkwijze :

 

- per groep worden de lokaties bezocht, daarna gaat NIEMAND binnen de schooluren nog ter plaatse of naar andere bibliotheken.

- Voor de historische studies moeten herhaaldelijk archieven, bibliotheken en boeken geraadpleegd worden : organisatie !!

- Alle interviews, fotoreeksen en buitenschoolse bezoeken dienen zo praktisch mogelijk georganiseerd te worden op woensdagnamiddagen en tijdens de week-ends.

 

 

 

Opdracht 02 : ontwerp en uitwerking van een buitenmeubel in relatie tot een bepaalde lokatie

 

Organiseer en ontwerp binnen je gekozen woonwijk een buitenmeubel waarbinnen verschillende programma’s kunnen georganiseerd en gebruikt worden door de lokale gemeenschap (bewoners, gebruikers of overheid zoals gemeente, maatschappelijk werk, jeugddienst, ...) met als doel het gemeenschapsleven te ondersteunen.

 

Dit houten, multifunctionele buitenmeubel dient een aantal functies te bevatten en zal een duidelijke relatie aangaan met de omgeving waar(in) het gebruikt wordt.

 

Functies         1. informatief (actua binnen je wijk of zone)

                        2. spelen (niet de schaal van een speeltuin)

                        3. schuilen (op schaal van de wijk).

 

Thema           1. specifiek voor één plaats ontworpen.

2. organisatie rond het thema “permanente ontmoetingsplaats voor jong en

oud.

3. basismateriaal is hout : gebruikmaken van specifieke eigenschappen en

constructie van en met hout.

 

Voorwaarden en werkwijze :

 

- ieder kiest binnen de gekozen wijk één specifieke zone

- plan- en fotomateriaal voor de lokatie (op schaal én camerastandpunten, legende, ...)

- hou rekening met : - inplanting en oriĎntatie (ondergrond, daglicht, toegankelijkheid, ...)

                                    - de cultureel / historische omgeving

                                    - relatie werking / vormgeving / seisoenen / materialen

                                    - realistische constructiewijze

 

- werkmethode :       - moodboard met documentatie : iederen krijgt een paneel toegewezen binnen het atelier, waarop hij/zij alle ideeĎn en documentatie aanbrengt rond deze opdracht.

                                    - proefmaquette van de onmiddelijke omgeving 1/50 of 1/25

                                    - proefmaquettes volume + schetsen op ooghoogte

- organigrammen en functieschema’s + oriĎntatie

 

- presentatie:            - GIP agenda

                        - moodboard

                        - volledige bundel (gedateerd) documentatie, schetsen en tekeningen

                        - conceptuele nota op A4

                        - definitieve maquette op schaal met omgeving

                        - definitieve tekeningen schaal : plannen, sneden

                        - 2 fotomontage’s van het ontwerp in de omgeving.

 

 

Opdracht 03 : realisatie van een object

 

Deze opdracht verloopt in 3 duidelijke stappen, waarbij de relatie tussen de verschillende stappen steeds duidelijk aangetoond wordt met tekst- en/of beeldmateriaal.

 

Stap 1 : Via inzoomen op een materie of een omgeving komt men tot een bepaalde structuur of beeld.ą foto’s en tekeningen in 2D (1)

 

            - je kiest vrij 10 verschillende materies waarvan je na een experimenteel onderzoek

            ingezoomde foto’s en tekeningen van maakt. Bv doorgesneden groenten of fruit,

            macropopnames van stoffen, gesteenten, vloeistoffen, ...

            - je brengt die allemaal mee naar het atelier en weerhoudt er één.

            - hiermee werk je door tot je een interessante structuur bekomt via tekeningen en/of

            foto’s, scans, ...

            - Dit visueel ondezoek bewerk je tot één samenhangend werk (nog steeds 2D).

           

Stap 2 : Deze structuur wordt geēnterpreteerd met één bepaald materiaal (?) ą werk op zich in 3D (2)

 

            - Van deze gekozen structuur maak je 3D varianten in verschillende materialen

- Ook hier werk je verder door op één faćet of deel tot je één structuur in één materiaal omzet.

            Dit is een vrij werk (compositie, vormgeving, materialisatie, werkproces)

 

Stap 3 : Dit werk wordt nogmaals geēnterpreteerd door er een (nieuwe) functie op toe te passen (herdesign ?) ą 3 D element (3)

 

            - Dit werk pas je nu toe op een vrij gekozen functie. Let op : de relatie vorm -

            functie ligt aan de basis van dit werk.

            - na n-aantal proefmodellen maak je één definitieve versie

 

presentatie :  - GIP agenda

                        - mapje met alle studies en schetsen

                        - foto’s van ALLE tussenstappen in de uitvoeringen !!

                        - (1) de foto’s en tekeningen

     (2) het vrije werk

                        (3) het 3D element

                        - een geschreven verslag van het hele verhaal (beknopt)

 

Opdracht 04 : Ruimtelijke en bouwconstructieve analyse van een bestaande woning.

 

Deze opdracht wordt toegelicht tijdens het eerste uur “Wetenschap en techniek” bij dhr. Verhaegen.

 

5. timing De volgende data zijn weerhouden voor inleveren en besprekingen :

 

 

 

data

Opdr 01

Opdr 02

Opdr 03

Opdr 04

jan

08-12

 

 

 

 

 

 

15-19

 

Beslissen lokatie

Beslissen lokatie

 

 

22-26

 

 

 

Def. foto’s

weerhouden

 

 

29-02

 

Evaluatie doc & proefteksten 1A

Evaluatie moodboard

 

 

febr

05-09

 

 

 

 

 

 

12-16

 

Studiereis Parijs

Studiereis Parijs

Studiereis Parijs

Studiereis Parijs

 

19-23

ontspanningsv.

 

 

 

 

 

26-02

 

 

 

 

 

mrt

05-09

 

 

 

 

 

 

12-16

 

inleveren proeven 1ABC

inleveren def voorontwerp

inleveren stap 02

Inleveren ...

 

19-23

 

ex

ex

ex

ex

 

26-30

Paasvakantie

Ex / voorjury

Ex / voorjury

Ex / voorjury

Ex / voorjury

apr

02-06

Paasvakantie

 

 

 

 

 

09-13

 

 

 

 

 

 

16-20

 

 

 

 

 

 

23-27

 

 

 

 

 

mei

30-04

 

Inleveren proef 1A

 

 

 

 

07-11

 

 

 

 

 

 

14-18

 

 

 

 

 

 

21-25

 

Inleveren proef 1B en 1C

 

 

 

 

28-01

 

 

 

 

 

juni

04-08

 

 

 

 

 

 

11-15

 

Ex

Ex

Ex

Ex

 

18-22

 

Ex + Eindjury’s

Ex + Eindjury’s

Ex + Eindjury’s

Ex + Eindjury’s

 

25-29

 

Opbouw tentoonstelling

Opbouw tentoonstelling

Opbouw tentoonstelling

Opbouw tentoonstelling

juli

01 en 02

 

Eindejaarsten-toonstelling

Eindejaarsten-toonstelling

Eindejaarsten-toonstelling

Eindejaarsten-toonstelling